مديريت
آخرين ارسال ها
»news
تبليغات
معرفي

اخبار سايت
پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)
,,پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ),پرسشنامه,سبک های دفاعی (DSQ),
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی)
,,پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی),پرسشنامه,سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (سبک های تفکر در مربی های ورزشی),
پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد
,,پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد,پرسشنامه,رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد,
پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلدورث
,,پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلدورث,پرسشنامه,رضایت شغلی بری فیلدورث,
پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)
,,پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS),پرسشنامه,حالت های روانشناختی مثبت (PPS),
پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳
,,پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳,پرسشنامه,جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۶۳,
پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
,,پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی,پرسشنامه,تمایل به برنامه ریزی,
پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS)
,,پرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS),پرسشنامه,تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS),
پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود MBSRQ
,,پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود,MBSRQ,
راهنمای پرسشنامۀ ترس (FCL)
,,راهنمای پرسشنامۀ ترس (FCL),راهنمای پرسشنامۀ,ترس (FCL),
صفحه قبل 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ... 8860 صفحه بعد